Jiří Veselý: Nový občanský zákoník, aneb Novinky, které je potřeba vědět

02.03.2014 12:41

Rok 2014 s sebou přinesl mimo jiné i nový občanský zákoník (NOZ), který vzešel v platnost 1. ledna 2014. K jakým změnám vlastně došlo? Níže je výtah toho, co ovlivní širší skupinu obyvatel.

 

Nemovitosti

Právo stavby

V případě, že ale nyní budete chtít stavět na pozemku, který vám nepatří, stane se stavba součástí pozemku. Pro zachování práva svobodně se stavbou nakládat, pokud pozemek nevlastníte, vznikl institut práva stavby. Jedná se o věcné právo k cizí věci, které stavebníka opravňuje mít na pozemku stavbu a užívat jí, jako by byla jeho majetkem, ačkoli ve skutečnosti bude majetkem vlastníka pozemku. 

Novinky v oblasti nájmu

Nově je také například možné pronajmout neobyvatelný byt s tím, že si ho nájemce upraví a náklady mu pak budou odečítány z nájmu. Pronajímatel také může podle § 2250 zvýšit nájemné, pokud nějakým způsobem upraví dům ve prospěch nájemců. Nájemci naopak mohou nově v bytě podnikat (pokud to nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt či dům), a to i pokud to není dohodnuto v nájemní smlouvě nebo bez souhlasu pronajímatele byt dál podnajmout (pokud to smlouva nezakazuje). Nový občanský zákoník ovlivnil i situaci, kdy s prarodičem bydlí vnouče, na které po jeho smrti automaticky přejde nájem. Ten je ale nyní vymezen pouze na dva roky, pak už je to na dohodě s pronajímatelem

Dědictví

Zdědit majetek, aniž byste museli přijmout i dluhy, je nově možné pomocí tzv. odkazu. Odkazovník se nestává dědicem a neúčastní se dědického řízení, takže se může ke zděděnému majetku dostat rychleji a bez podmínky přijímat zůstavitelovy závazky. NOZ zavedl také tzv. privilegovanou závěť, kterou je možné sepsat v nenadálém a bezprostředním ohrožení života. Dalšími změnami v oblasti dědictví je například umenšený nárok neopominutelných dědiců, možnost zříci se dědického práva ještě před smrtí zůstavitele, rozšíření dědických skupin ze čtyř na šest

 

Rodinné vztahy

Nový občanský zákoník zavádí pojem „svéprávnost“. Ten nahradí dosud užívaný pojem „způsobilost k právním úkonům“. Svéprávným se stáváte dosažením 18 let a před dosažením zletilosti také uzavřením manželství při svolení soudu (po dosažení 16 let).

Současná právní úprava stanoví, že se kromě zvláštních případů platí výživné vždy jednou za měsíc. Nová úprava vedle tohoto pravidla připouští, aby soud rozhodl o výživném i jinak. Plátce a příjemce výživného se tak budou moci dohodnout i na jiném režimu.

Příjmení manželů

Ani současná ani nová právní úprava neumožňuje ztrojené příjmení. Podle současné úpravy snoubenec může z dosavadních příjmení jedno zvolit sám. Příklad: Pokud si paní Vomáčková, Nováková vezme pana Třísku, může se jmenovat Třísková Vomáčková nebo Třísková Nováková. Všechna tři příjmení užívat nemůže. Podle nového OZ může snoubenec jako připojované příjmení zvolit jen to první.

 

Práva spotřebitele

Elektronické uzavírání smluv

NOZ upravuje uzavírání smluv obecně, tedy jak elektronicky, tak i písemnou formou. Snaží se smluvním stranám dát co nejvíce svobody i možností uzavření platné smlouvy. Některé smlouvy například nebudou muset mít od nového roku písemnou formu, ale postačí forma ústní nebo jiný konkludentní projev tam, kde zákon výslovně nevyžaduje písemné sjednání. 

Zároveň rozšíří i možnosti právního jednání právě v elektronické formě, kterou NOZ uznává jako platnou alternativu pro smlouvy, které musí být uzavírány písemně, pokud elektronický prostředek zajišťuje zachycení právního jednání a jednající osoby. S odkazem na další zákon pak NOZ pamatuje i na sjednání smlouvy při použití elektronického podpisu.

Smluvní strany tak dostanou větší volnost volby v tom, jak smlouvu uzavřou bez nutnosti zdlouhavé výměny dokumentů. Mohou si naopak dohodnout způsob, kterým budou vázány svým právním jednáním.

Záruky za zboží

Před časem médii proběhly zprávy, že NOZ zruší 2letou záruční lhůtu. V reakci na to ministerstvo spravedlnosti a průmyslu a obchodu zveřejnilo zprávu, že nová právní úprava v oblasti záruky za zboží žádné novinky nepřinese, změna se týká pouze terminologie. 

NOZ terminologicky rozděluje práva z odpovědnosti za vady zboží (v okamžiku prodeje), která odpovídají pojmu „záruka“ ve smyslu současného občanského zákoníku. Pak také NOZ obsahuje novinku, která dosud byla v obchodním zákoníku a tou je záruka za jakost. To znamená, že prodejce kupujícímu poskytuje záruku, že zboží bude mít určité vlastnosti a charakteristiky, po stanovenou dobu. Současný občanský zákoník tedy zárukou nazývá právě odpovědnost za vady zboží. NOZ používá naopak slovo „záruka“ u zmiňované jakosti. 

Novinky v odstupování od smluv

Už nyní u internetových smluv na e-shopech ve většině případů platí, že spotřebitel může bez udání důvodu od smlouvy odstoupit do 14 dnů. Toto pravidlo zůstává, ale dochází ke drobné změně v počítání této lhůty. Dosud platilo, že do 14 dnů muselo být odstoupení doručeno přímo k podnikateli. Nově bude stačit, když písemné odstoupení spotřebitel do 14 dnů jen odešle. 

 

Povinné ručení

Do ceny promluví nová povinnost pojišťoven platit hasičskému záchrannému sboru (HZS) za zásahy u dopravních nehod (za každou započatou hodinu zásahu je pojišťovnám účtována fixní sazba 5600 Kč.),

Odvody do Fondu zábrany škod (zákon pojišťovnám ukládá od 1. ledna 2014 odvádět 3 % z ročního přijatého pojistného z povinného ručení do Fondu zábrany škod (FZŠ). 

Nový občanský zákoník (Nový občanský zákoník ovlivní mnoho oblastí a výjimkou nebude ani pojištění. Nejvíce NOZ ovlivní povinné ručení v oblasti náhrady škod za poškození zdraví - Ročně se z povinného ručení hradí škody zhruba za 260 tis. Kč. Ačkoli škody na zdraví činí jen 4,3 % z nich (asi 11 300 škod), náhrady za ně jsou mnohem vyšší než náhrady za škodu na majetku (podle ČKP a ČAP 420 tis. Kč vs. 31 tis. Kč).

 

Dar a darovací daň

Jako dárce se můžete domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k vám nebo členům vaší rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Nově také dárce nebude požadovat vrácení daru, nýbrž odvolá dar, přičemž k odvolání bude moci přistoupit pro nevděk (obdarovaného), tedy obdobně jako dosud, nebo pro (svoji) nouzi.

 

Zaměstnání

Od nového roku platí také jiná úprava pro započtení vůči mzdě. Až polovina mzdy nebude chráněna před započtením vůči pohledávkám zaměstnavatele. Postihne to zejména nízkopříjmové zaměstnance, kterým může být zabaveno více než při exekuci.

Nadále bude možné uzavírat pracovní smlouvy s mladistvými pouze v případě, pokud dosáhnou 15 let věku a zároveň budou mít ukončenu povinnou školní docházkou. Novinkou podle nového občanského zákoníku bude právo rodičů nezletilého, který nedosáhl 16 let, rozvázat jeho pracovní poměr (nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek), pokud to bude nutné v zájmu vzdělávání nebo zdraví nezletilého.

 

Domácnost

NOZ dává manželům právo na informace o tom, jaké má protějšek příjmy, jaký je vůbec stav jeho jmění a jaké všechny pracovní, studijní a podobné činnosti vykonává a plánuje do budoucna. Pokud tedy své manželce odmítnete sdělit informace o svém majetku, může ta podat i žalobu na soud.

NOZ rozšiřuje možnost neplatnosti manželství z důvodu nátlaku. I dosud platí, že manželství je neplatné, pokud jste k manželství byli donuceni fyzickým násilím.

Manžel matky může podle NOZ popřít otcovství pokud se dítě narodí v době mezi podáním návrhu na rozvod a třístým dnem po rozvodu. Pak je možné, aby u soudu rozvedený uvedl, že není otcem, jiný muž prohlásil, že jím je a matka toto potvrdila. Toto zrychlené určovací řízení o otcovství ale musí být zahájeno nejpozději do jednoho roku věku dítěte.

Pokud jste přijali příjmení manžela, máte právo do půl roku po rozvodu na matrice oznámit, že se vracíte ke svému původnímu příjmení. Dříve tato lhůta činila pouze jeden měsíc.

NOZ v oblasti styků rodičů s dítětem také výslovně stanovuje, že pokud by rodič, který má dítě v péči, mařil styk s druhým rodičem, je toto chování důvodem k započetí nového řízení o svěření dítěte do péče. 

Rodiče mají podle NOZ povinnost živit nezletilé dítě do té doby, dokud zisk z majetku dítěte spolu s jeho příjmem nestačí na uspokojení potřeb tohoto dítěte. Dosud vyživovací povinnost trvala jen do okamžiku, kdy bylo dítě schopné se samo živit.

 

Závěrem

Zde je uvedeno, tedy jen to nejpodstatnější. Pokud bychom se problematikou zabývali podrobněji, jednalo by se po odborné stránce o zajímavou práci, ale rozhodně by nám nestačila ani série několika desítek článků. Chtěl bych nám všem popřát, ať změny, které byly nebo budou teprve aplikovány v praxi, přinesou, co nejméně starostí.

 

Autor: Bc. Jiří Veselý

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode