Jiří Veselý: Příjmy z podnikání, aneb konstrukce daní z příjmů v ČR

22.03.2014 00:06

OSVČ

OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná je pro úřady, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení osoba, která má příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Platí daň z příjmů fyzických osob, která je daní přímou, tj. je vypočtená z konkrétních příjmů nebo majetku poplatníka. Daň z příjmů se odvádí finančním úřadům na základě daňového přiznání anebo prostřednictvím mzdy, je-li fyzická osoba zaměstnancem nebo je příjemcem odměny z výkonu funkce. Podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, jsou předmětem této daně:

  • § 6 – Příjmy ze závislé činnosti (tj. příjmy ze zaměstnaneckého poměru, odměny členů statutárních orgánů, příjmy za práci členů družstev, jednatelů a společníků s.r.o.) a také příjmy z výkonu funkce.
  • § 7 – Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.
  • § 8 – Příjmy z kapitálového majetku (tj. podíly na zisku, dividendy, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček a jiné obdobné příjmy většinou se vztahující k finančním operacím).
  • § 9 – Příjmy z pronájmu (nemovitostí i movitých věcí pronajatých dlouhodobě).
  • § 10 – Ostatní příjmy (např. příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy z prodeje nemovitosti, příjmy z ukončení účasti ve společnosti, příjmy ze zemědělské výroby neprovozované podnikatelem apod.).

Sazba této daně, tedy daně z příjmů fyzických osob je 15 %.

Sociální a zdravotní pojištění je placeno formou záloh. Výše záloh na sociální pojištění živnostníka či podnikatele se odvíjí od jeho zisku v uplynulém účetním období (čili za předešlý rok) – vyměřovací základ pro výpočet tvoří jeho polovina. Tady padesát procent vašeho příjmu z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Výdaje živnostníci uplatňují buď paušálem, nebo vyúčtováním skutečných nákladů. Sazba sociálního pojištění potom dosahuje 29,2 procent vyměřovacího základu. Na zdravotním pojištění musí každý podnikatel a živnostník ročně zaplatit 13,5 procenta ze svého vyměřovacího základu – a ten je, jak již bylo zmíněno, tvořen polovinou zisku (čili příjmu sníženého o výdaje). Když výslednou částku zdravotního pojištění vydělíte dvanácti, zjistíte výši svých měsíčních záloh. Platí tady zkrátka velmi podobný vzoreček jako u pojištění sociálního.

Zaměstnanec

Při zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (§ 6 zákona o dani z příjmů) je zaměstnanec plátcem (z jeho mzdy se zradí daň) a zaměstnavatel poplatníkem (daň vypočte a odvede). Přitom daň z příjmů se platí zálohově, a to tehdy, pokud zaměstnanec má měsíční příjmy nad 5 000 Kč a ten, který podepíše tzv. prohlášení k dani z příjmů, ať už jsou jeho příjmy jakékoliv. Pokud ten, kdo má příjmy menší nebo rovny 5000 Kč a nepodepíše přihlášení k dani, neplatí daň zálohově, ale každý měsíc je mu sražena tzv. srážková daň (zaměstnavatelem) a to ve výši 15 %. Prohlášení poplatníka k dani z příjmů fyzických osob podepisuje proto, aby měl slevu na dani z příjmů.

Sociální pojištění odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance a část své mzdy odvádí na tento účel i zaměstnanec. Sociální pojištění zahrnuje:

  • pojistné na nemocenské pojištění
  • pojistné na důchodové pojištění
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Sazba sociálního pojištění u zaměstnanců je 6,5 %.

Zdravotní pojištění odvádí za zaměstnance opět zaměstnavatel, které pokrývá náklady na zdravotní péči, jeho sazba činí 4,5 %.

 

Firma

Platí daň z příjmů právnických osob, upravenou opět podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Tato daň je druhou ze základních příjmových daní, která daní příjmy subjektů založených za účelem podnikání, vztahuje se i na ostatní subjekty jako různé nadace a občanská sdružení. Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Sazba daně z příjmů právnických osob je 19 %. Je to daň, jejíž výpočet je trochu komplikovanější, nejdříve se stanoví základ daně a od základu daně se odečítají odečitatelné položky a dary, zaokrouhlíme nahoru a z výsledné částky vypočteme daň podle výše zmiňované sazby.

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem tedy firmou má sazbu na sociálním pojištění 25 % a dohromady se odvádí se sazbou sociálního pojištění zaměstnanců, tedy 31,5 %.

Zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel má sazbu 9%, dohromady za zaměstnance a firmu tedy, 13,5 %, což je sazba pro vyměřovací základ všeobecného zdravotního pojištění.

 

Autor: Bc. Jiří Veselý

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode