Ludmila Čmelíková - Zdravotní a sociální pojištění

22.06.2014 19:23

Pro tento měsíc jsem zvolila téma zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení z důvodu, že se jedná o pojištění, které je v podstatě ze zákona povinné. V dalších řádcích naleznete základní údaje, i když problematika samotná je mnohem obsáhlejší.

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 48/1997 Sb. podléhají českému systému veřejného zdravotního pojištění povinně ze zákona v současné době osoby, které

1) mají trvalý pobyt na území České republiky,

2) na území ČR trvalý pobyt nemají, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

 

Co se týká volby a změny zdravotní pojišťovny, mají se věci takto. Zdravotní pojišťovnu lze změnit k 1. 1. následujícího kalendářního roku (nyní můžete změnit pojišťovnu až k 1. 1. 2015), přičemž přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny (nejdéle do 1. 7. 2014, lépe 30. 6. 2014).

 

Speciálním případem "volby" zdravotní pojišťovny je narozené dítě. To si pojišťovnu nevybírá, ani mu ji nevybírají rodiče, je automaticky přihlašováno ke zdravotní pojišťovně, u které je matka v den narození pojištěna. Změnu pojišťovny je samozřejmě možné provést k 1. 1. následujícího roku, avšak lhůta 6 měsíců nemusí být při této první přeregistraci dodržena.

 

Přehled existujících zdravotních pojišťoven k 1. 1. 2014                                                     kód

VZP ČR            Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR                                                                     111

VoZP               Vojenská zdravotní pojišťovna ČR                                                                          201

OZP                 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví         207

Škoda MB        Zaměstnanecká pojišťovna Škoda                                                                         209

ZP MV             Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra                                                                  211

Revírní              Revírní bratrská pokladna                                                                                    213

ČPZP               Česká průmyslová zdravotní pojišťovna                                                                 205

 

Průkaz pojištěnce

Každý občan obdrží (bezplatně) od zdravotní pojišťovny tzv. průkaz pojištěnce. Ten slouží jako doklad o pojistném vztahu, příslušnosti ke zdravotní pojišťovně a zároveň jako Evropský průkaz zdravotního pojištění. Prokazuje nárok na poskytnutí zdravotní péče (hrazených služeb) v ČR, ve státech EU a v některých dalších státech.

 

Práva a povinnosti pojištěnce

Jakožto v každém pojistném vztahu má pojištěnec z veřejného zdravotního pojištění svá práva a povinnosti. Mezi práva patří např.: výběr zdravotní pojišťovny, výběr poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách,...

 

Na druhé straně má pojištěnec povinnosti, a to plnit oznamovací povinnost (zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti, případné plnění placení pojistného jako osoba bez zdanitelných příjmů, aktuálně ve výši 1.148,- Kč měsíčně), sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn, hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, poskytnout součinnost při poskytování lékařských služeb, podrobit se na vyzvání preventivním lékařským prohlídkám, dodržovat opatření směřující k odvrácení nemoci, prokazovat se při poskytování zdravotních služeb,...

 

Plátci pojistného

Kdo je plátcem pojistného na zdravotní pojištění? Patří sem zejména stát, zaměstnavatelé, OSVČ.

Stát platí zdravotní pojištění za nezaopatřené děti (dále specifikováno zákonem), poživatele důchodů z důchodového pojištění, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci Úřadu práce, osoby pobírající dávky v hmotné nouzi,...

 

U plátců, kterými jsou zaměstnavatelé, se vychází z různých druhů pracovněprávních vztahů a dosažených příjmů ze závislé činnosti podléhající dani z příjmu fyzických osob. Zaměstnavatelé musí odvádět na zdravotní pojišťovnu za jednoho zaměstnance celkem 13,5 % z vyměřovacího základu (příjmy ze závislé činnosti), z toho 4,5 % si platí zaměstnanec a zaměstnavatel doplácí rozdíl do 13,5 %

 

OSVČ platí v případě hlavní činnosti minimální zálohy ve výši 1.752,- Kč (pro rok 2014).

 

 

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Předtím než začneme s "výkladem", řekneme si, co do sociálního zabezpečení spadá. Patří sem nemocenské pojištění, pojistné na důchodové zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

 

Fyzické osoby jsou účastny nemocenského pojištění dvojím způsobem. Zaprvé povinně, sem patří veškeří zaměstnavatelé, zaměstnanci, členové družstev, soudci, poslanci, členové zastupitelstev, vlády, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby atd. Druhá možnost je dobrovolně. Zde se jedná o osoby samostatně výdělečně činné a zahraniční zaměstnance.

 

OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou povinny platit pojistné na důchodové zabezpečení ve výši 29,2 % (26,2 %) z vyměřovacího základu, minimálně 1.894,- (1.700,-) Kč měsíčně. OSVČ vykonávající vedlejší činnost odvádí na pojistné minimálně ve výši 758,- (680,- ) Kč měsíčně.

 

Zaměstnavatelé platí 25 % z vyměřovacího základu zaměstnance, z toho 21,5 % jde na důchodové pojištění, 2,3 % na nemocenské pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Zaměstnanci platí 6,5 % z vyměřovacího základu (případně 3,5 %, pokud jsou účastníky důchodového spoření).

 

Veškeré platby pojistného, ať na zdravotní pojištění nebo na pojistné na sociální zabezpečení, jsou splatné do 20. následujícího kalendářního měsíce, s tím, že platba musí již 20. být připsána na účet příslušné zdravotní pojišťovny nebo Okresní správy sociálního zabezpečení.

 

Tím, že si zaměstnanec platí do sytému sociálního zabezpečení, mu plyne nárok na dávky nemocenského pojištění, to je na výplatu nemocenského (v době trvání dočasné pracovní neschopnosti - př. tatínek zůstane doma s angínou), ošetřovného (jste nemocní a maminka, která chodí normálně do práce, s vámi zůstane doma) a peněžité pomoci v mateřství (když maminka čeká sourozence).

 

 

Výše uvedené informace jsou jen hrubým základem. Jak jsem zmiňovala na začátku, jedná se o problematiku poměrně rozsáhlou, takže se k tématu určitě vrátíme v některém dalším článku.

 

Autor: Ing. Ludmila Čmelíková

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode