Tip na výlet: Nejzajímavější památky Jihočeského kraje

16.07.2014 21:43

Jihočeský kraj je velmi bohatý na renesanční památky. Pro stavby jihočeské renesance jsou charakteristické kromě zámků i měšťanské domy a další městské stavby (radnice, brány), které v mnoha případech určují ráz historického jádra města.

 

Hrad a zámek v Českém Krumlově, okres Český Krumlov

Českokrumlovský zámek je druhou největší stavbou tohoto druhu v Čechách. Renesanční přestavba

Horního hradu ze 14. století probíhala v druhé polovině 16. století spolu s výmalbou obou nádvoří

a rožmberských pokojů. Dolní hrad, zvaný Hrádek, byl opatřen nástěnnými malbami s figurální

a architektonickou tématikou (1590). Dnešní renesanční podoba válcové gotické věže pochází z roku

1580. Zahrada obklopující zámek se rozvíjela od 16. století. Renesanční budova purkrabství je z roku 1578.

Radnice a městské domy v Českém Krumlově, okres Český Krumlov

Budova radnice na Latráně pochází z poloviny 16. století, charakteristická je atika a renesanční

klenutá síň v přízemí.

Tzv. Kaplanka u kostela s raně renesančními okny a vstupními portály patří k nejstarším

mimopražským renesančním památkám – renesanční prvky pocházejí z počátku 16. století. Od roku

2000 je dům využíván jako galerie.

Většina městských domů je gotického základu často s renesančními doplňky a výzdobou.

Bývalá jezuitská kolej se středním nádvořím z let 1568-88 je opatřena sgrafitovými průčelími

s renesančními štítky. V interiérech se dochovaly renesanční klenuté prostory. V současné době je

objekt upraven pro účely luxusního hotelu Růže.

 

Radnice, městské domy a další stavby v Prachaticích, okres Prachatice

Stará radnice pochází z let 1570-72, průčelí je zdobeno malbami scén z bible a mytologie.

Měšťanské domy ve městě pocházejí převážně z 2. poloviny 15. století, případně z 16. století.

V domech na náměstí a v Husově ulici se dochovaly zbytky renesančních maleb a sgrafitová výzdoba.

Domy v Horní ulici mají renesanční atiky s cimbuřími,

Kolem historického jádra města se dochovalo do značné míry středověké opevnění, mimořádně cenná

je Písecká brána z let 1493 a 1527, sgrafito s rožmberskými motivy je z roku 1569.

Zámek Kratochvíle v Netolicích, okres Prachatice

Renesanční letohrádek (castello) byl postaven pro Viléma z Rožmberka v letech 1583-89. Stavba byla

inspirována italskými předměstskými vilami. Jednopatrový letohrádek stojí v zahradě, kterou odděluje

vodní příkop, průčelí pokrývá renesanční malba. Stavba je obehnána ohradní zdí s pěti symetricky

rozmístěnými pavilóny. Zlatý sál s reliéfními scénami patří k nejcennějším renesančním

interiérům v českých zemích.

Státní zámek je přístupný veřejnosti. Na zámku byla otevřena stálá exposice Historie animovaného

filmu.

 

České Budějovice

Městské domy na náměstí a v přilehlých ulicích se vyznačují renesančními klenbami z 16. století,

četná průčelí z této doby jsou opatřena sgrafitovým rámovím oken a volutovou atikou. Symbolem města Českých Budějovic je goticko-renesanční Černá věž, která dominuje celé sedmdesátce českobudějovických věží, vížek a věžiček. Černá věž je v Čechách ojedinělým příkladem renesanční městské zvonice o výšce 72,29 metrů s devíti nestejně vysokými patry. Černá věž byla definitivně dostavěna roku 1577, kdy byl vložen do věžní makovice pamětní spis o stavbě věže. Stavbu postupně za sebou vedli tři stavitelé, všichni italského původu. Hlavní městské náměstí má čtvercový půdorys o straně 133 metrů. Rozloha náměstí je zhruba 1,7 hektarů. Jedná se o největší čtvercové náměstí v České republice. Kolem náměstí se nachází pěkné gotické, renesanční a barokní domy s loubím. Na domech se dochovaly četné gotické portály, arkády, loubí, bezžebrové gotické klenby, loubí s lomenými čely a renesanční průčelí z 16. století. Náměstí Přemysla Otakara II. je opravdu unikátní a domy s loubím a krásným průčelím se zde nacházejí v rozsahu, který nemá ve střední Evropě obdoby.

Samsonova kašna byla postavena na místě pranýře v letech 1720 – 27 a je dílem Josefa Dietricha a Zachariáše Horna, kteří ji vytvořili podle návrhu Františka Bauguta a Jana Rappa.

 

Její vodní nádrž (průměr 17 metrů) patří k největší svého druhu v Čechách. Při dopravě mušle na Náměstí r. 1721 musela být dokonce rozšířena Svinenská brána.

Čtyři atlanti nesou lasturu se sochou Samsona a lva - sochařské dílo budějovického mistra Josefa Dietricha z let 1721 - 1727. Samsonova socha byla v roce 1990 nahrazena kopií z dílny sochaře Ivana Tláška.

 

Měšťanské domy v Táboře, okres Tábor

Na území města se dochovalo značné množství renesančních domů, jejichž stavba započala ještě jako

pozdně gotická na konci 14. století. Po požárku města v roce 1559 byly některé domy opatřeny

obloučkovými štíty a sgrafitovou výzdobou, příkladem jsou domy čp. 157 a 210.

 

Zámek v Jindřichově Hradci, okres Jindřichův Hradec

Původní hrad byl přestavován v mnoha etapách, především v renesanci. Nové stavení Jáchymovo

a Adamovo na 3. nádvoří s malovanou rustikou na fasádě má v 1. patře renesanční kazetové

stropy. Velké a malé arkády z konce 16. stol. uzavírají nádvoří. Zahradě dominuje impozantní

kruhový altán, zvaný rondel, s bohatou štukovou výzdobou interiéru.

Zámek v Třeboni, okres Jindřichův Hradec

Zámek byl přestavován renesančně po požáru r. 1562 a v roce 1602 se stal sídlem Petra Voka. Budovy

si zachovaly renesanční sgrafitová průčelí a arkády. Renesančně jsou zařízeny i pokoje v přízemí

východního křídla.

Státní zámek je přístupný veřejnosti s expozicí k dějinám města a zámku a je zde uložen jeden

z nejbohatších archivů českých zemí.

Měšťanské domy a další stavby v Třeboni, okres Jindřichův Hradec

Dům U bílého koníčka čp. 97 s pozoruhodným renesančním štítem a loubím. Dům je využíván jako

hotel s restaurací.

Dům Štěpánka Netolického čp. 89 s loubím a síní s renesančními malbami. V domě je nyní obřadní

síň.

Městské opevnění se dochovalo téměř kolem celého města, hradba s renesančním sgrafitem se

nejlépe zachovala na severní straně. Svinenská brána z let 1512 – 1527 je doplněna renesančním

obloučkovým štítem z roku 1565.

Soubor měšťanských domů ve Slavonicích, okres Jindřichův Hradec

Na obou náměstích se zachoval unikátní soubor gotických a renesančních domů. Renesanční domy

mají sgrafitovou, figurální nebo malovanou výzdobu průčelí, která jsou ukončena atikami

a cimbuřím nebo volutovými či obloučkovými štítky.

Pozoruhodné jsou četné interiéry s renesančními klenbami (například dům čp. 464 s proslulou

sklípkovou klenbou).

 

Uvedl jsem jen hrstku toho, čím se vyznačuje krása jižních Čech. Každému bych tady určitě doporučil strávit nějaký čas, protože jsou zde místa, která stojí za to vidět a ani člověk nemusí nikam daleko cestovat.

Autor: Bc. Jiří Veselý

Zpět

Kontakt

yourchance, o.p.s.
Argentinská 38
170 00 Praha 7

+420 603 284 505

 

Další projekty yourchance, o.p.s.:

Zajímavé knížky z oblasti finanční gramotnosti a osobního rozvoje najdete v E-SHOPU YOURCHANCE.

Partneři projektu:

 

yourchance o.p.s. © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode